​​         Chinese Stories in English   

Flash Fiction Index

Page

​​Raindrops 01

Raindrops 02

Raindrops 03

Raindrops 04


Lao Ma A

Lao Ma B

Lao Ma C  

Lao Ma D  

Lao Ma E  

Lao Ma 01

Lao Ma 02  

Lao Ma 03

Lao Ma 04  

Lao Ma 05  

Lao Ma 06  

Lao Ma 07  

Lao Ma 08  

Lao Ma 09  

Lao Ma 10  


Long River 01  

Long River 02  

Long River 03  

Long River 04  

Long River 05  

Long River 06  

Long River 07  

Long River 08  

Long River 09  

Long River 10  


Percolator 01  

Percolator 02  

Percolator 03  

Percolator 04  

Percolator 05  

Percolator 06  

Percolator 07  

Percolator 08  

Percolator 09  

Percolator 10  


Authornet 01  

Authornet 02  

Authornet 03  

Authornet 04  


Flash Fiction Monthly 01

Flash Fiction Monthly 02

Flash Fiction Monthly 03

Flash Fiction Monthly 04

Flash Fiction Monthly 05

Flash Fiction Monthly 06

Flash Fiction Monthly 07


Exhibition 01
Exhibition 02

Exhibition 03

Exhibition 04

Exhibition 05

Exhibition 06  

Exhibition 07  


Merry-Go-Round 01
Merry-Go-Round 02

Merry-Go-Round 03

Merry-Go-Round 04

Merry-Go-Round 05

Merry-Go-Round 06  

Merry-Go-Round 07  

Merry-Go-Round 08  

Merry-Go-Round 09  

Merry-Go-Round 10  

Guardian 01-02

Guardian 03-04


Gravitas 01 
Gravitas 02

Gravitas 03

Gravitas 04

Gravitas 05

Gravitas 06  

Gravitas 07  

Gravitas 08  

Gravitas 09  

Gravitas 10  

Medicinal Tea 01

Medicinal Tea 02

Medicinal Tea 03


Lin 01  


Stories 01

Stories 02  

Stories 03

​Stories 04

Stories 05

Stories 06  

Stories 07  

Stories 08  

Stories 09  

Stories 10  

Stories 11

Stories 12


Midis 01

Midis 02

Midis 03

Midis 04

Midis 05

Midis 06

Midis 07

Midis 08

Midis 09

Midis 10

Midis 11

Midis 12


Undercover 01
Undercover 04

Mini-Lit 01
Mini-Lit 02

Mini-Lit 03

Heart-Moving 01
Heart-Moving 02
Heart-Moving 03
Heart-Moving 04

Horizon 01


Contest Winners 01
Contest Winners 02
Contest Winners 03
Contest Winners 04

Apologues 01
Apologues 02
Apologues 03

Apologues 04

To get Chinese text by return email, send name of story to jimmahler1@yahoo.com

Use your browser's "find on page" function to search for a particular author's name

Authors

Ling Dingnian 凌鼎年; Liu Guofang刘国芳; Chen Dehong 陈德鸿; Xiong Huirong 熊荟蓉; Yu Bo 于博

​Phoenix (凤凰), Li Junjie (李俊杰), Zhang Aiguo (张爱国), Shen Ping (申平), Dai Keren (代克仁)

Zong Pu (宗璞), Not A Fish1 (非鱼), He Liwei (何立伟), Hou Deyun (侯德云), Feng Jicai (冯骥才)

Hou Deyun (侯德云), Batur (巴图尔), Shen Ming (沈明), Sun Chunping (孙春平), Jin Ziwei (津子围)


From The Master of Chinese Flash Fiction. A) includes: The Runaway (私奔) & The British Pound (英镑)

Certificates (证书), Rich People (富人), Secret Formula (秘诀), Uniforms (制服)

​Temperament (脾气), Doctoral Dissertation (博士论文), Being Cussed Out (受辱)

Filial Piety (孝顺) and Cola (可乐)

​Prestige (威望), Sound the Bugle (打响), Prescriptions (处方), A Cough (咳嗽), Aspirations (抱负)

The Last Few Years (前些年), Maturing (成熟), A Crude Fellow (粗人), Fidelity (忠诚)

Prediction (预言), The Widow (寡妇), A Prophetic Dream (圆梦), Training (培训)

​Moved (感动), Philosophy (哲学), Taking a Photo (照相), Eyewitnesses (目击)

​​Forgetting (遗忘), Statistics (统计), The Sea Turtle (海龟), They All Say (都说)

​Stinky Mouth (臭嘴), Mystical Penmanship (神笔), Number One Hand (一把手)

​Luck (运气), Insurance (保险), Looking to Die (寻死), Accepting a Bribe (受贿)

​Ancestors (祖宗), The Everything Card (一卡通), A Happy Life (幸福生活), Scalded (烫伤)

Time Gone By (岁月), Gift-Giving (送礼), Written Comments (批示), Friends (朋友), The Dress (连衣裙)

​Thirst (渴), Experience (经验), Minutes of a Meeting (会议记录), Brown Leather Shoes (红皮鞋)

The final three stories from Lao Ma (劳马), plus three bonus stories from Feng Jicai (冯骥才)


New stories from Gao Canghai (高沧海), Zhao Xianghui (赵向辉) and Ling Dingnian (凌鼎年);

​Zhang Xiaolin 张晓林, An Liang 安谅, Wang Jufang 王举芳, Zheng Yuchao 郑玉超, Lin Tingguang 林庭光

​​Hu Yan (胡炎), Yang Wenli (杨文利), Gu Juxing (顾聚星), Dai Xi (戴希), Yuan Xingmei (袁省梅)

​Yu Xianbin (余显斌), Chen Zhenlin (陈振林) and three Party hacks

​​Liu Lang (刘浪), Ji Ming (季明), Huang Dagang (黄大刚), Blue Moon (蓝月), Wang Zhendong (王振东)

​​Huang Rongcai(黄荣才)Changsong Bridge(昌松桥)Li Zhongyuan(李忠元)Cui Li(崔立)Fu Haoyong(符浩勇)

​​Chen Yu (陈毓), Stepper (砌步), Autumn Red (秋子红), Yuan Shangqiu (原上秋), Wei Ruhui (韦如辉)

​Cao Chunlei (曹春雷), Lu Bin (吕斌), Xu Baojin (许保金), Chen Yaozong (陈耀宗), Liu Bowen (刘博文)

​Gao Qiaolin (高巧林), Li Zhongyuan (李忠元), Liu Daofu (刘道福), Qi Heshan (祁和山)

Zhao Dengke (赵登科), Zhang Aiguo (张爱国), Hu Ping (胡平), Cen Xiejun (岑燮钧)

​New from Cheng Fenzhi (程奋只), Batouille (巴图尔), Gu Wenxian (顾文显), Running Shadow (影子快跑)

​Xu Guoping (徐国平), Penicillin (青霉素), Huang Dagang (黄大刚), Dai Xi ([戴希), Wang Yunfei (汪云飞)

Hou Fashan (侯发山), Lin Wanhua (林万华), Ling Junyang (凌君洋), Zhang Zhiqian (张治乾)

Phoenix (凤凰), Liu Long (刘泷), Troubadour Mariner (行吟水手), Chen Yanchun (陈艳春)

Wang Peijing (王培静) Hou Yonghua (侯拥华) Zhao Xin (赵欣) Wan Jixing (万吉星) Sun Wensheng 孙文胜

​Flying Bird (飞鸟) Chen Lijiao (陈力娇) Tang Lichun (汤礼春) Wang Mingxin (王明新) Zang Anmin(臧安民)

​Zuo Junming (左军明); Dai Yingkun (代应坤); Zuo Shihai (左世海); Resonance Xi (羲韵儿); Hu Ling (胡玲)

​​Shi Shangliu 石上流; Yin Xianhua 殷贤华; Wang Weifeng 王伟锋; Mou Xiwen 牟喜文; Gao Yufang 高玉芳

​​Gao Canghai (高沧海), Tian Shifan (田诗范), Wang Cou (王湊), Hu Lidong (胡礼东), Ma Wei (马卫)

​​Zhang Shouxin 张守新;Liu Guoxing 刘国星;Chai Yajuan 柴亚娟; Shao Huoyan邵火焰;Luo Shirong罗世容

Must-read stories by Wu Zhiqiang (吴志强), Zheng Wuwen (郑武文) and Xing Qingjie (邢庆杰)

Don't-miss stories by Liu Xiangyang (刘向阳), Lin Wanhua (林万华) and Shao Huoyan (邵火焰)

​Great stories by Gao Canghai (高沧海), Xie Dali (谢大立), Zhou Guohua (周国华) and Feng Jicai (冯骥才)

Ditto by ​Tian Yulian (田玉莲), Huang Yinfu (黄殷夫), Shang Chunjiang (尚纯江), Zhang Aiguo (张爱国)


 Pretty darn good stories by: Wan Junhua (万俊华), Yu Tu (余途) and Liu Wufu (刘吾福);

 Liu Wufu (刘吾福) and Liao Yuqun (廖玉群);

 Liang Xianquan (梁闲泉) and Liang Xiaoping (梁小萍);

​ Good reads by Duan Guosheng (段国圣) and Tian Hongbo (田洪波)

 More stories from Cheng Siliang (程思良), Cai Zhongfeng (蔡中锋) and Xu Guojiang (许国江)

​ Xie Fengrong (谢丰荣) and Wu Hongpeng [Xie Qingfu] (吴宏鹏 [谢庆富])

​ Wu Hongpeng [Xie Qingfu] (吴宏鹏 [谢庆富]), Jia Shuling (贾淑玲), Huang Zhihao (黄志浩)


Excellent stories by: Ma Changshan (马长山), Cai Zhongfeng (蔡中锋), Liang Xiaoquan (梁晓泉),et al.; 2) Zhang Wei (张维), Li Jiantong (厉剑童) and Jia Shuling (贾淑玲);

Hurrying Scholar  (赶路秀才), Clear Little Master (清清小主) and Wang Pingzhong (王平中);

Commoner's Small Talk (凡夫微言), Jiang Yuqiao (蒋玉巧) and Potency of Zhongshan (蒋晓辉);

Xiao Fuxiang (肖福祥), Li Yuelai (李悦来), Penicillin (青霉素);

Yun Zhongyang (云中羊), Chi Zhanyong (迟占勇), Song Dianru (宋殿儒), Zhang Shuwang (张树旺);

​Li Zhaoqing (李兆庆), Shi Laogong (石老公), and Rainy Wong (王雨).

Humorous stories by: Pang Qifan (庞启帆), Zhang Jingjuan (张静娟), Fu Xiujuan (付秀娟), et al.;

Liu Lang (刘浪), Wan Junhua (万俊华), Sun Hao (孙昊), Tang Boniu (唐伯牛), Hao Xiezhen (郝叶蓁);

Chen Xinxiang (陈新祥), Chen Binhua (陈彬华), Zhang Kai (张凯), Zhang Guoyong (张国永);

Feng Jicai (冯骥才), Yu Yonghai (于永海), Liu Zhongshan (刘忠山);

Cai Zhongfeng (蔡中锋), Li Hongquan (李洪泉), Zhang Yanxia (张艳霞), Higashino Keigo (东野佳语); 

Liu Guangrong (刘广荣), Gui Jianxiong (桂剑雄), Sun Daorong (孙道荣);

Zhao Changchun (赵长春), Tian Hongbo (田洪波), Seasee Youl, Xia Yang (夏阳), Tong Shumei(童树梅)

Liu Guofang (刘国芳), Liu Lang (刘浪), An Shiliu (安石榴), Jiang Yuxuan (姜煜暄), Xiang Yuting (相裕亭)

Feng Jicai (冯骥才), Liu Lang (刘浪), Zhang Haiyang (张海洋), Liu Guofang (刘国芳), Rainy Wang (王雨)

Xu Guojiang (许国江); Zhao Mingning (赵明宁); Tian Hongbo (田洪波); An Liang (安谅); Feng Jicai 冯骥才


Entries in the The Fourth World Chinese Same-Topic Flash Fiction Exhibition. Stories from authors who live in Brazil, China, Germany, the United States and other nations.


Serious pieces by; 
Bi Shumin (毕淑敏), Guo Moruo (郭沫若), Sun Li (孙犁),Zhao Chuangliang(赵创亮);

He Liwei (何立伟), Wu Hongpeng (吴宏鹏), Yu Yonghai (于永海), Yu Tu (余途), Wan Junhua (万俊华);

Cai Zhongfeng (蔡中锋), Liu Lang (刘浪), Chili Pepper (辣子), Huang Jiansheng (黄建生);

Yin Ru (殷茹), Liu Wufu (刘吾福), Qing Fu (青夫), Fu Haoyong (符浩勇), Jiang Xiaohui (蒋晓辉);

Chen Zhenlin (陈振林),Liu Congjin (刘从进), quycy0cgko, Zhao Yanbiao(赵晏彪),Horizon Visitor(涯客);

Dai Xi (戴希), Shang Jianli (尚建立), Jiang Xianping (蒋先平), Zheng Yuhuang (郑毓煌);

​Cheng Xiwu (程习武), Wang Peijing (王培静), Nuan Xiaotuan (暖小团), Bai Xuchu (白旭初); 

Liu Qingbang (刘庆邦); An Shiliu (安石榴); Zhou Jieru (周洁茹); Dragon One (龙一); Sun Yu (孙郁):

Feng Jicai (冯骥才), Tian Hongbo (田洪波), Liu Zhengquan (刘正权), and Xu Guojiang (许国江):

​Huang Zhihao (黄志浩), Yuan Bingfa (袁炳发), Zeng Yongmei (曾詠梅), and Zhao Xin (赵欣).


Interesting views of the people of the Middle Kingdom through slice-of-life vignettes with a heart.

The author's writing skills improve markedly from Page 01 to Page 03.

 


Essays by Lin Qingxuan, 林清玄, a Buddhist writer popular on both the mainland and Taiwan.


Three stories by Ci Yuan (茨园), and one by Yearning for Rainy (相思若雨);

Chen Yisheng (陈移生), Wu Chi (吴迟), Phoenix (凤凰), Zhang Jinchu (张金初), Wu Shuiqun (吴水群);

Yu Dafu (郁达夫), Chen Yonglin (陈永林), Xiao Ran (肖冉), Zhao Qian (赵谦) and Yin Xianhua 殷贤华);

​​Gao Pengcheng (高鹏程), Wu Yan (吴焱), Xu Ning (徐宁), Yan Lianke (阎连科), Dai Zhisheng (戴智生);

Dong Hai (冬亥), Wang Lifeng (王立峰), Zhang Xiaoheng (张笑恒), Pimply Ma (馬疙瘩);

​Zhang Jialin (张佳林), Old Dude (老家伙), Zhan Hua (詹华), Cui Qiuli (崔楸立), Zhou Hailiang (周海亮);

Han Han (韩寒), Zhang Weiming (张卫明), Zhao Xin (赵新), Peng Pei (彭佩), Wang Shuo (王朔);

Bi Shumin (毕淑敏), Zhu Yifan (朱毅帆), Sa Su (萨苏), Qian Xianfeng (乔现锋);

​Chu Shaoqing (初绍庆), Mai Jia (麦家);

Lin Junhao (林俊豪), Jiang Fangzhou (蒋方舟), Chi Li (池莉), Jasmine Li (李莉), Cai Lan (蔡澜);

He Yan (何燕), Chi Zijian (迟子建), Cuttlefish Gulp (吞墨鱼), Zheng Xiaoliang (郑小亮);

​Zhao Chunliang (赵春亮), Xing Dongdong (邢东东), Di Qiu (荻秋) and Eastern Brother (东哥).

Lin Huayu(林华玉), Yu Xidiao(豫西调), Huang Ying(黄英), Snowy North(北方学), Needn't Add(何必加);

Liu Hongqiao (刘洪桥), Ancient Breeze (古来风), Huang Huanzhi (黄焕支), Chen Jiangong (陈建功);

Zhou Haiwen(周海文), Wang Renshu(王任叔), Wang Shuo (王朔), Chen Ye (陈晔) Xu Xinyang (徐新洋);

Tan Xu (覃旭), Ling Dingnian (凌鼎年), Cai Zhongfeng (蔡中锋), Wang Kuailiang (王会亮) A-Fang(阿芳);

​Liu Zhenyun(刘震云), Wang Jing(王静), Ye Qingcheng(叶倾城), Wan Junhua(万俊华),Ma Yawei(马亚伟)

Feng Jicai (冯骥才), He Xianfeng (贺显峰), Chen Mu (陈牧), Jiang Zilong (蒋子龙), Zhu Xiling (朱西岭);

​Lu Zhenhong (鲁振鸿), Wei Ruhui (韦如辉), Liu Feng (剑锋), Hao Lianhui (郝连会), Chai Jing (柴静);

​Sun Shan (孙山), Liu Lang (刘浪), Gao Jianqun (高建群), Lin Huayu (林华玉);

Jiang Xianping (蒋先平), Yuan Jun元军, Chen Yonglin 陈永林, Zheng Yunqin郑允钦, Lu Haijuan卢海娟;

​Liu Bing (刘兵), Wang Yu (王雨), Fu Tichang (付体昌), Wei Ruhui (韦如辉), Yan Ailin (闫爱林);

​Chen Qiumei (陈秋梅), Phoenix (凤凰), Xie Qing (解青), Zhou Hailiang (周海亮), Xu Junsheng(徐均生);

Lü Ruixian (吕锐先), Wei Zhiyuan (魏志远), Wang Shuo (王朔) and Zhang Yanxia 张艳霞.


​​Some clever stories by Bladeless Sword (无刃剑) Cold Month Desolation (冷月潇潇), Music Hall Owner (回乐堂堂主), Crazy Ancient Pride (古傲狂生), and the seemingly out-of-place Ma Changshan (马长山).


Good stories. Chinese text not available online, but book can be ordered online
here (pay in Dollars but impossibly expensive) or here (pay in Yuan), or we will email you copies of individual stories. Edited by Ma Changshan (马长山) and Cheng Siliang (程思良).

Pages 1 and 2 were Fannyi's second experience with Chinese flash fiction. (The first is lost in the mists of time.) He likes those stories very much and finds the ones on pages 3 and 4 disappointing by comparison. These stories are great for practicing Chinese Reading skills.


Mediocre stories by Horizon Visitor 涯客. Great for language learning, short on entertainment value.


Very short stories by the next generation of flash fiction writers. Not the best literature, perhaps, but still some pretty clever stories. Great introduction to contemporary Chinese fiction for language students. Chinese text not available online, but book can be ordered
here or here (both require payment in Yuan), or ask us to email you the individual stories you want to study.

Morally uplifting stories suitable for Reader's Digest.