​​         Chinese Stories in English   

 作者

毕飞宇

残雪 (邓小华)
曹景建
曹景建

陈耀东

崔金生
崔立

崔曼莉

邓一光
邓英丽

​范小青
冯骥才
郭振宇
韩少功           
韩松

​马牛

黄力泓
贾平凹 (平娃)
简工博

蒋一谈
兰逸尘

老舍

李荷西

小木船

刘庆邦
刘心武

莫言
老威
​凤凰
骑桶人

权聆
绒布
沈从文

石保青
川北子
宋歌
孙廷华 

苏童

铁凝
童程东
​​

​​​​​汪建辉
文起

晓风轻拂

辛白

许多余

​薛忆沩

徐彦

颜颜 (狐丘)

叶弥  

叶弥
张爱国
张奉宝

​​仲崇民

周涛
宗璞

​​​   Author

Bi Feiyu
Can Xue

Cao Jingjian  

Cao Jingjian   
Chen Yaodong

Cui Jinsheng
Cui Li   

​Cui Manli

Deng Yiguang
Deng Yingli

Fan Xiaoqing
​Feng Jicai
Guo Zhenyu   
Han Shaogong
Han Song   

​Horse Cow

Huang Lihong
Jia Ping'ao (Pingwa)

Jian Gongbo
 Jiang Yitan
Lan Yichen
Lao She

Li Hexi
Little Wood Boat   

Liu Qingbang
Liu Xinwu 

Mo Yan  

Old Wei 
Phoenix
Qi Tongren
Quan Ling   

Rong Bu (Flannel)
Shen Congwen 

Shi Baoqing
Son of North Sichuan
Song Ge 
Sun Tinghua 

Su Tong

Tie Ning
Tong Chengdong
Unattributed
Unattributed
Unattributed
Unattributed
Wang Jianhui
Wen Qi  

Xiaofeng Qingfo

Xin Bai 

Xu Duoyu 

​Xue Yigui

Xu Yan 

Yan Yan (Hu Qiu)

Ye Mi  

Ye Mi  
Zhang Aiguo 
Zhang Fengbao

Zhong Chongmin

Zhou Tao
Zong Pu 

​​​Rating

♥♥♥

♥♥♥
♥♥

♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥♥

♥♥
♥♥♥♥

♥♥♥
♥♥♥

♥♥

♥♥

♥♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥
♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥​♥♥

♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥

♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥
♥♥♥♥

♥♥♥
♥♥

♥♥♥

♥♥♥
​♥​♥♥

​♥♥♥

♥♥
♥♥

♥♥♥

♥♥♥♥
♥♥♥

♥♥♥
♥♥

♥♥♥

♥♥♥♥

Tweet comments to Fannyi@Fannyi5, or Email Fannyi@Chinese-Stories-English.com
To get Chinese text by return email, send name of story to jimmahler1@yahoo.com

Category

Imaginative

Imaginative
Romance

Humor
Essay

Humor
Humor

​Sentimental

Imaginative
Humor

Imaginative
Sentimental
Humor
Romance
Imaginative

​Imaginative

Essay
Sentimental

Crime
Sentimental
Crime
Humor

Romance
Sentimental

Sentimental
Sentimental

Imaginative

Essay

Imaginative

Imaginative

Crime
Essay
Sentimental

Essay
Humor
Romance
Essay

Sentimental

Crime
Sentimental
Romance
Imaginative
Humor
Essay
Imaginative
Crime

Romance

Imaginative

Sentimental

​Sentimental

Romance

Imaginative

​Sentimental

Crime
Humor
Essay

​​Crime
Sentimental
Sentimental

Can't find a title that was previously listed here? Check this page.

Arranged alphabetically by author's name in pinyin. Categories and ratings based on totally arbitrary decisions by Fannyi.
♥♥♥♥ = Fannyi Recommends; ♥♥♥ = Fannyi Likes; ♥♥ = Meh!

♥ = For Hard Core ChinLit Fans; No Hearts = Time Waster​​